KOSMETYCZNY POCHŁANIACZ PYŁU | COSMETIC DUST COLLECTOR

INSTRUKCJA | INSTRUCTION MANUAL

KOSMETYCZNY POCHŁANIACZ PYŁU

Model: BIANCO

(Kolory mogą się nieznacznie różnić od produktu przedstawionego na opakowaniu/instrukcji)

SPIS TREŚCI

 1. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM…………………………………………………..   4
 2. DANE TECHNICZNE……………………………………………………………………………….    4
 3. ZASADY BEZPIECZNEGO  UŻYTKOWANIA………………………………………………   4
 4. OBJAŚNIENIE SYMBOLI………………………………………………………………………….   7
 5. BUDOWA………………………………………………………………………………………………   8
 6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU…………………………………………………………………………    8
 7. UŻYTKOWANIE………………………………………………………………………………………   9
 8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA………………………………………………………………. 10
 9. NAPRAWA…………………………………………………………………………………………….. 12
 10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT………………………………………………………… 12
 11. UTYLIZACJA…………………………………………………………………………………………… 13
 12. DEKLARACJA CE…………………………………………………………………………………….. 14
 13. GWARANCJA I SERWIS………………………………………………………………………….. 15
 14. KARTA GWARANCYJNA…………………………………………………………………………. 16
 15. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem przeznaczonym do stosowania w gabinetach kosmetycznych.

Pochłaniacz pyłu przeznaczony jest do pochłaniania spiłowanego
z paznokci pyłu do wymiennego filtra znajdującego się nad wentylatorami. Urządzenie przeznaczone jest dla gabinetów kosmetycznych, manicure.

Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną instalację i użytkowanie urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które wynikną z tytułu nieprawidłowego użytkowania pochłaniacza pyłu i niestosowania się do zaleceń wynikających z treści niniejszej instrukcji.

Produkt nie nadaje się do spożycia.

 • DANE TECHNICZNE
ModelBIANCO
Wymiary (gł. x wys. x dł.):17cm x 9cm x 30cm
Zasilanie12V DC
Moc72W
Wydajność399,6 m3/h
Głośność58dB
Prędkość obrotowa went.3100 obr/min
Parametry wyjściowe12V
Stopień ochrony obudowyIP20
Pobór prądu5 A
Waga1.1 kg
Zakres temperatury3 – 50°C
 • ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
 1. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci.
 2. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonej    zdolności fizycznej, czuciowej, psychicznej, osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że pozostają one pod nadzorem lub korzystają z urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi oraz rozumieją zagrożenia.

3.     Należy zwracać uwagę na dzieci, by nie bawiły się urządzeniem.

4.  Obsługa urządzenia przez wykwalifikowany personel kosmetyczny   pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.

5.     OSTRZEŻENIE! Urządzenie może być używane wyłącznie wraz
  z dołączonym do zestawu zasilaczem.

6.   Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez   dzieci.

7.     Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję.

8.      Używać pochłaniacza tylko tak jak opisano w niniejszej instrukcji
i tylko do celów, do których jest przeznaczony.

9.      Używać tylko części wyposażenia zalecanych przez producenta.

10.   Zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania oraz konserwacji urządzenia.

11. Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Wyłącz    pochłaniacz kiedy nie jest używany lub przed jego czyszczeniem.

12.   Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie zanurzać zasilacza lub urządzenia w wodzie lub innych płynach.

13.   Nie dotykać zasilacza lub urządzenia mokrymi rękoma.

14.   UWAGA! Pochłaniacz nie może zasysać wody. Nie może być używany do zbierania wody.

15.   W przypadku zmoknięcia urządzenia, należy natychmiast odłączyć je od źródła zasilania.

16. OSTRZEŻENIE! Nie używać urządzenia w pobliżu wody, nad wanną, basenem, pod prysznicem, nad umywalką lub innym zbiornikiem wodnym.

17.   Nie używać pochłaniacza podczas lub bezpośrednio po dezynfekcji.

18.   Nie używać urządzenia do zbierania łatwopalnych substancji, oraz
w takich miejscach, gdzie podobne substancje mogą być obecne.

19.   Aby uniknąć awarii urządzenia zwracaj uwagę, aby woda lub inny rodzaj płynu nie dostały się do urządzenia.

20. Nie umieszczać w okolicy pochłaniacza ani w filtrze pochłaniacza przedmiotów, które palą się  lub dymią, takich jak papierosy, zapałki lub gorące popioły, itd.

21.   Nie używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych tkanin (zasłony, dywan, itd.), nie stawiać w pobliżu źródeł wysokiej temperatury: piecyków gazowych, kuchenek elektrycznych itp.

22.   Nie stawiać urządzenia na lub w pobliżu ładowarek indukcyjnych lub płyt indukcyjnych.

23.   Nie wkładać żadnych przedmiotów w otwory pochłaniacza. Nie używać pochłaniacza, kiedy jakikolwiek otwór jest zablokowany. Pozbywać się kurzu, pyłu, włosów i wszystkiego, co może redukować przepływ powietrza.

24.   Jeżeli otwory zasysające lub wydmuchujące powietrze są zatkane, natychmiast wyłączyć pochłaniacz. Przed ponownym włączeniem pochłaniacza usunąć blokujący przedmiot.

25.   Trzymać włosy, luźne części ubrania, biżuterię i inne części ciała z daleka od otworów i części ruchomych.

26.   Nie zdejmować kratki ochronnej podczas, gdy urządzenie jest włączone!

27.   Włączać zasilanie tylko, gdy zamontowany jest filtr wymienny oraz kratka ochronna!

28. Nie wkładać palców oraz innych przedmiotów do wentylatora pochłaniacza pyłu – takie działanie może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.

29.   Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych pochłaniacza w czasie pracy. Nagrzane powietrze nie mając ujścia, może doprowadzić do przegrzania silników powodując ich awarię lub spowodować deformację części
z tworzyw sztucznych.

30.   Wyłączyć pochłaniacz przed rozpoczęciem jego czyszczenia, przed wymianą filtra oraz gdy urządzenie nie jest używane.

31.   Podczas eksploatacji postępuj zgodnie z instrukcją, zasadami BHP oraz zasadami sanitarno-epidemiologicznymi.

32.   Nie czyścić przy użyciu żrących środków czyszczących.

33.   Nie stawiaj niczego na urządzeniu.

34.   Nie nakrywaj urządzenia.

35. Nie wolno podejmować prób otwierania korpusu lub demontażu jakichkolwiek części urządzenia. Wewnątrz nie znajdują się żadne części przeznaczone do naprawy.

36.   Trzymaj instrukcję blisko urządzenia.

37.   Jeśli urządzenie jest przekazywane innym osobom, instrukcja obsługi również musi zostać przekazana.

 • OBJAŚNIENIE SYMBOLI
 
  Przeczytaj instrukcję.  
Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw  Unii Europejskiej.  
Klasa ochronności III – w urządzeniach tej klasy ochronności bezpieczeństwo pod względem porażeniowym jestzapewnione się przez zasilanie napięciem bardzo niskim (ELV) o wartości nieprzekraczającej dopuszczalnego napięcia dotykowego bezpiecznego.
Utylizacja urządzeń elektrycznych  i elektronicznych – patrz punkt UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji.  
Wtyk WDC z biegunem ujemnym na zewnątrz płaszcza.
Urządzenie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Stopień ochrony urządzenia elektrycznego przed penetracją czynników zewnętrznych. Oznaczenie składa się z liter IP i dwóch znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację ciał stałych, a drugi na penetrację wody. 2 – ochrona przed ciałami stałymi o średnicy 2,5mm i większymi. 0 – brak ochrony przed wnikaniem wody.
Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – tektura falista.  
Znak spełnienia warunków dyrektywy UE. Urządzenie elektroniczne posiada ograniczenia w zawartości materiałów szkodliwych.
 • BUDOWA
3
6
5
2
1
4
 1. Włącznik / wyłącznik.
 2. Wyjście zasilacza.
 3. Kratka ochronna.
 4. Otwory wentylacyjne wydmuchujące.
 5. Obudowa.
 6. Filtr wymienny.
 • ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1 x Pochłaniacz pyłu

1 x Kratka wentylacyjna ssąca

1 x Filtr wymienny 1 szt.

1 x Zasilacz

1 x Kratka metalowa do odrysowania kształtu otworu

1 x Zestaw wkrętów montażowych 8 szt.

1 x Instrukcja obsługi

1 x Instrukcja montażu

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. Sprawdź, czy zestaw jest kompletny i bez uszkodzeń. Upewnij się, że części
z tworzyw sztucznych nie są pęknięte, a zasilacz nie jest uszkodzony. Jeśli stwierdzisz, że brakuje części bądź są uszkodzone, nie używaj urządzenia, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

UWAGA! Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp). Niebezpieczeństwo uduszenia!

7. UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy z pochłaniaczem przeczytaj „Zasady bezpiecznego użytkowania”.

Przed rozpoczęciem montażu lub przed wymianą akcesoriów wyłącz pochłaniacz.

Urządzenie może być pozostawione wyłącznie w pozycji poziomej.

 •  UŻYTKOWANIE POCHŁANIACZA
 1. Po dokonaniu montażu urządzenia, naciśnij przycisk włącznik/wyłącznik.
 2. Ułóż przedramię na podpórce przed pochłaniaczem tak, aby palce dłoni ułożyły się przed kratką ochronną.
 3. Przystąp do frezowania.
 4. Po zakończonej pracy wyłącz urządzenie naciskając włącznik/wyłącznik.
 5. Przy dłuższym braku użytkowania lub nieobecności
  w pomieszczeniu pracy (również na noc) odłącz wtyczkę zasilacza
  z gniazda sieci elektrycznej.
8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
 • GŁÓWNE ZASADY

Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz przedłuża żywotność urządzenia.

Ostrzeżenie! Przed wykonaniem czyszczenia, wymiany filtra
i konserwacji wyłącz urządzenie, odłącz od zasilania i pozostaw do ostygnięcia, w celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym
i oparzenia.

Uwaga! Do czyszczenia nie stosować żadnych środków chemicznych, alkalicznych oraz na bazie acetonu gdyż mogą szkodliwie wpływać na powierzchnię urządzenia.

 •  CZYSZCZENIE URZĄDZENIA
 • Obudowę czyścić delikatnie przecierając ściereczką nawilżoną środkiem do dezynfekcji lub cleanerem na bazie alkoholu izopropylowego.
 • Kratkę ochronną ssącą czyścić przecierając ściereczką nasączoną środkiem do dezynfekcji lub cleanerem na bazie alkoholu izopropylowego.
 1. Upewnij się, że wtyk zasilacza jest odłączony od gniazda sieci elektrycznej.
 
 • Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilacza.
 
 • Wyjmij kratkę ochronną z obudowy poprzez podważenie krawędzi kratki.

3.1 Opcjonalnie dokonaj czyszczenia powierzchni kratki ochronnej.

3.2 Opcjonalnie dokonaj czyszczenia obudowy pochłaniacza.

 • Wyjmij zużyty filtr wymienny z obudowy pochłaniacza (opcjonalnie usuń cały pył z filtra przy użyciu odkurzacza)
 • Umieść nowy filtr w obudowie pochłaniacza.
 • Umieść kratkę ochronną ponownie na miejscu.
 • Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że środki czyszczące „odparowały”, a wszystkie komponenty urządzenia są suche.
 • Umieść okrągły wtyk zasilacza w gnieździe zasilającym pochłaniacza.
 • Podłącz wtyczkę zasilacza do gniazda sieci elektrycznej.
 1. Zużyty filtr zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.
 1. Filtr w pochłaniaczu jest jednorazowy. Po wykorzystaniu traci on swoje właściwości. Filtr po każdej klientce należy opróżnić, zdezynfekować lub wymienić na nowy. Czyść filtr za pomocą odkurzacza. Jeśli filtr straci właściwości filtracyjne wymień filtr na nowy.

UWAGA! Nie używaj środków łatwopalnych przy urządzeniu oraz innych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Czyszczenie przeprowadź z zachowaniem zdrowego rozsądku i zasad bezpieczeństwa. Przed czyszczeniem środkami wymienionymi powyżej zabezpiecz ciało w środki ochrony osobistej wymienione
w dokumentacji danego środka. Postępuj zgodnie z instrukcją
i zaleceniami danego środka.

9. NAPRAWA

Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. Nie naprawiaj samodzielnie urządzenia. Zawsze zlecaj naprawę osobom lub firmom z odpowiednimi kwalifikacjami. Jeśli zasilacz ulegnie zniszczeniu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami,
a do urządzenia należy nabyć zasilacz o parametrach zgodnych
z informacją znajdującą się na tabliczce znamionowej dołączonego do zestawu zasilacza lub informacją z niniejszej instrukcji.

10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Pochłaniacz przechowywać w pozycji poziomej. Zabezpieczyć przed upadkiem. Zawsze przechowywać urządzenie w suchym, wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Chronić urządzenie przed wibracjami
i wstrząsami podczas transportu.

11. UTYLIZACJA

Materiały z opakowania nadają się w 100% do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi.

Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia.

Właściwa utylizacja urządzenia:

 1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.
 2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol kołowego kontenera, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.
 3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.
 4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.
12. Deklaracja CE
13. GWARANCJA I SERWIS

Wszelkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu, zgłoszeniem reklamacji można kierować na poniższy adres e-mail:

 • technologybwa@gmail.com
 • lub kontaktować się telefonicznie: +48 660 345 280

Informacje o statusie naprawy można uzyskać kontaktując się z serwisem.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń prowadzi firma:

Producent (Gwarant)

BWA Technology Bartłomiej Walczyński

ul. Czarnowska 89,

26-065 Piekoszów, Polska

Wyprodukowano w Polsce

Karta gwarancyjna

BWA Technology                                                        

Bartłomiej Walczyński

ul. Czarnowska 89

26-065 Piekoszów

Polska

Tel. +48 661 529 455

technologybwa@gmail.com

Urządzenia wytwarzane przez BWA Technology Bartłomiej Walczyński, objęte są gwarancją producenta na następujących warunkach:

WARUNKI GWARANCJI 

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem technologybwa@gmail.com, lub w formie pisemnej na wyżej wymieniony adres.  

 1. Ogólne warunki Gwarancji
 1. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika, przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu. Gwarant niniejszego produktu gwarantuje, że w okresie 12 miesięcy w przypadku zastosowania zawodowego lub porównywalnego z zawodowym oraz, że w okresie 24 miesięcy w przypadku zakupu i zastosowania konsumenckiego od daty zakupu produktu, produkt wedle uznania Gwaranta będzie podlegał:
 1. Bezpłatnej naprawie przez Gwaranta, z zastrzeżeniem, że zdemontowane, uszkodzone lub wadliwe części produktu w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klienta stają się własnością Gwaranta,
 2. Wymianie produktu na nowy w miejscu zakupu produktu, w związku z czym uszkodzony lub wadliwy produkt staje się własnością Gwaranta,
 3. Zwrotowi w zamian za zwrot ceny za zakupiony produkt, w związku z czym uszkodzony lub wadliwy produkt staje się własnością Gwaranta.
 1. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna właściwość urządzenia.
 2. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa uprawnionego z gwarancji do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia. Gwarant nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwe urządzenie.
 3. Zaleca się reklamowanie sprzętu kompletnego celem usprawnienia działań serwisowych.
 4. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej: Unia Europejska.
 1. Wyłączenia gwarancji

             Gwarancja nie obejmuje:

 1. Produktów z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi z winy producenta lub dystrybutora, a w szczególności z powodu wadliwego użytkowania, użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, lub wynikłymi w następstwie działania siły wyższej.
 2. Produktów, w których usunięta została plomba zabezpieczająca, chyba, że dokonał tego uprawniony pracownik serwisu.
 3. Użytkowanie części zamiennych niedostarczonych przez Gwaranta.
 4. Ingerencji, w tym w układ elektroniczny, innego serwisu lub samowolnych napraw i przeróbek przez użytkownika.
 5. Uszkodzeń wynikających z przeciążenia urządzenia na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji.
 6. Uszkodzeń mechanicznych.
 7. Wymiany części zużywających się w sposób naturalny, w tym szczotek węglowych, łożysk, bezpieczników, przewodów zasilających, gratisów, o ile ich zużycie nie wynikało z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych.
 8. Uszkodzeń w skutek zalania urządzeń, zapylenia urządzeń, przegrzania urządzeń, skutków niewłaściwej konserwacji, skutków niewłaściwego montażu.
 9. Sprzętu samodzielnie naprawianego i/lub przerabianego przez Kupującego,
 10. Uszkodzeń transportowych powstałych podczas transportu urządzenia do naprawy gwarancyjnej.
 11. Uszkodzeń wynikających z eksploatacji lub powstałych z winy użytkownika.
 1.  Realizacja Gwarancji
 1. Uprawniony z gwarancji ma obowiązek dokonania oficjalnego zgłoszenia wady i usterki w formie pisemnej w terminie do 5 dni od daty ich ujawnienia.
 2. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży lub przesłać na własny koszt i ryzyko na adres siedziby firmy. Przy realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy okazać prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną wraz z paragonem/fakturą zakupu oraz wskazać w formie pisemnej możliwie dokładny opis wady urządzenia, w szczególności zewnętrzne objawy wady urządzenia. Reklamowane urządzenie należy dostarczyć czyste.
 3. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany do prawidłowego zabezpieczenia urządzenia, załączenia informacji korespondencyjnych, kontaktowych oraz wskazania adresu do zwrotu naprawionego lub wymienionego urządzenia.
 4. Punkt naprawczy dołoży wszelkich starań, aby dokonać naprawy w terminie 14 dni. Gwarant zastrzega prawo do przedłużenia terminu naprawy w uzasadnionych przypadkach, o czym poinformuje uprawnionego z gwarancji wskazując szacunkowy czas naprawy. Za datę wykonania naprawy uznaje się datę nadania przesyłki, zawierającej reklamowane urządzenie do Klienta.
 5. W przypadku zgłoszenia przez uprawnionego z gwarancji bezzasadnej reklamacji, wszelkie koszty związane z jej rozpatrzeniem, w tym odbiorem urządzenia będącego przedmiotem reklamacji, ponosi uprawniony z gwarancji. Brak odbioru urządzenia po wezwaniu Gwaranta lub brak udostępnienia adresu do odesłania urządzenia po wezwaniu, obciąża uprawnionego do gwarancji kosztami przechowywania urządzenia.
 6. Nabywca traci prawo do bezpłatnej naprawy w okresie trwania umowy serwisowej w przypadku samodzielnych napraw i/lub przeróbek, uszkodzeń mechanicznych oraz w przypadku użytkowania sprzętu niezgodnie z instrukcją.
 7. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014.121).

Kupujący poprzez złożenie podpisu potwierdza warunki gwarancji, zapoznanie się z instrukcją oraz zrozumienie instrukcji obsługi urządzenia. Karta Gwarancyjna bez podpisu Kupującego jest nieważna.

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję warunki zawarte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej oraz potwierdzam zapoznanie się z Instrukcją Obsługi urządzenia.

________________________________

               Czytelny podpis Kupującego