Nożyczki do skórek brązowa perła BWArdzo ostre!

 

 

Professional BWA cuticle scissors have a standard shape of the blade and handles. The greatest advantage of our cuticle nippers is the incredible sharpness and precision of workmanship.

 

 

Why should I buy it here if they are cheaper in the supermarket?

 

 

 

Our cuticle scissors are sharpened by hand. During sharpening, we give a different angle of the blade so that the next pressing of the cuticle nippers causes the blades to sharpen each other and not blunt them like market ones.

 

Each cuticle scissors undergoes a thorough quality control. This is not a machine series production where no one checks if the copy you buy is made properly and whether it actually cuts: D

 

To see the difference, you have to buy the cheap ones from the market, then swear for about a month and buy very sharp scissors from us 🙂

 

Or buy our cuticle scissors right away because it’s a waste of time and fraying your tongue on market quality.

 

 

 

Overall length: 105mm

 

Blade length: 24 mm

 

Mesh size: 84mm

 

Blade: rounded

 

Material: high quality surgical steel

 

Spring type: single

 

Type of handles: smooth

 

Handle color: Prown pearl

 

Quantity: 1 pcs.

 

 

What distinguishes our cuticle scissors :

 

 • very sharp

 

 • smooth cut

 

 • precise cut

 

 • sharp ends cut the cuticles well, even in hard-to-reach places

 

 • perfectly tuned spring (pliers do not tire your hands, require gentle pressing without using a lot of force)

 

 • light

 

 • easy to sterilize

 

 

Attention!

 

The tool blades are sharp like a surgical scalpel. For professional use only.

 

Keep away from children.

 

Store with the blade up in a dry place.

 

Instruments are shipped not sterile! Before first use, they must be sterilized!

 

 

Recommended vacuum fractionated steam sterilization at temperatures up to 134 ° C.

 

The steam should be free from harmful ingredients to prevent stains and corrosion.

 

The sterilized devices should be stored in individual packages, with no dust or moisture access.

 

REMEMBER!

 

The disinfection process prior to sterilization is extremely important and cannot be ignored. A properly carried out disinfection process, and then the sterilization process, is a guarantee of safety and hygiene for both you and your clients.

 

REMEMBER!

 

Every 3-4 sterilization processes, tools should be oiled. For this purpose, use a special oil for the maintenance of tools, which does not burn at 134 ° during the sterilization process. Do not use other oils, e.g. industrial or kitchen oils – these oils burn at high temperature, which may also result in the tool breakage. The tools should be oiled after the disinfection process and before the sterilization process (before the stage of packing the tools into bags / sleeves).

 

The procedure described below is not a complete streilization instruction, always read the instructions for the device you are using.

 

 

Step 1: Tool packing

 

Dry instruments that have previously been properly disinfected should be packed in sterilization bags or sleeves. This operation allows the instruments to remain sterile until the package is opened.

 

Step 2: Inserting tools

 

Zapakowane narzędzie układamy na tackach autoklawu w taki sposób, aby para wodna miała swobodny dostęp do każdego z nich.

 

Step 3: Autoclave program selection

 

Set the temperature to 134 ° C

 

Set the sterilization time to 5 minutes

 

Set the drying time to 10 minutes

 

Step 4: Start up the autoclave

 

Start the autoclave and start sterilization.

 

Step 5: Removal of tools

 

After the sterilizer is finished and the instruments have cooled down properly, take them out of the sterilizer.

 

 

Sterilization methods not allowed:

 

 • quick sterilization

 

 • hot air

 

 • radiation

 

 • formaldehyde

 

 • ethylene oxide

 

 • plasma

 

 

 

 

49,99 

Poprzednia najniższa cena: 49,99 .

Profesjonalne nożyczki do skórek BWA posiadają standardowy kształt ostrza oraz rączek. Największą zaletą naszych nożyczek jest niesamowita ostrość i precyzja wykonania.

Dlaczego mam kupić tutaj skoro w markecie są taniej?

Nasze nożyczki są ostrzone ręcznie. Podczas ostrzenia nadajemy inny kąt ostrza dzięki czemu kolejne naciśnięcie nożyczek powoduje, że ostrza ostrzą się nawzajem a nie tępią jak te marketowe.

Każde nożyczki przechodzą dokładną kontrolę jakości. Nie jest to maszynowa produkcja seryjna gdzie nikt nie sprawdza czy ten egzemplarz, który zakupisz właśnie Ty jest wykonany odpowiednio i czy rzeczywiście tnie 😀

Żeby zobaczyć różnicę musisz kupić te tanie z marketu, następnie kląć przez około miesiąc i kupić BWArdzo ostre nożyczki od nas 🙂

Lub od razu kup nasze nożyczki bo szkoda czasu i strzępienia języka na marketową jakość.

Dane techniczne:

Materiał:                            wysokiej jakości stal chirurgiczna

Rodzaj rączek:                  gładkie

Kolor rączek:                     brązowa perła

Ilość:                                 1 szt.

Czym wyróżniają się nasze nożyczki:

 • bardzo ostre
 • płynne cięcie
 • precyzyjne cięcie
 • ostre końce dobrze wycinają skórki nawet w trudno dostępnych miejscach
 • lekkie
 • łatwe w sterylizacji

Uwaga! 

Ostrza narzędzia są ostre jak skalpel chirurgiczny. Wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Chronić przed dziećmi.

Przechowywać ostrzem do góry w suchym miejscu.

Wysyłane narzędzia nie są sterylne! Przed pierwszym użyciem należy je wysterylizować!

Sterylizacja i dezynfekcja

Zalecana sterylizacja parowa frakcjonowana próżniowo w temperaturze do 134°C.

Para powinna być wolna od szkodliwych składników aby zapobiec plamom i korozji.

Przechowywanie sterylizowanych przyrządów powinno przebiegać w pojedynczych opakowaniach, bez możliwości dostępu kurzu czy wilgoci.

 

PAMIĘTAJ!

Proces dezynfekcji, poprzedzający sterylizację, jest niezwykle istotny i nie można go pominąć. Poprawnie przeprowadzony najpierw proces dezynfekcji, następnie proces sterylizacji to gwarancja bezpieczeństwa i higieny zarówno dla Ciebie, jak i Twoich klientek.

PAMIĘTAJ!

Co 3-4 procesy sterylizacji narzędzia powinny być oliwione. Do tego celu należy użyć specjalnego olejku do konserwacji narzędzi, który nie pali się w temperaturze 134°, w procesie sterylizacji. Nie wolno używać innych olejów np. przemysłowych czy kuchennych – oleje te w wysokiej temperaturze ulegają spalaniu, co może skutkować również zepsuciem narzędzia. Narzędzia należy oliwić po procesie dezynfekcji, a przed procesem sterylizacji (przed etapem zapakowania narzędzi do torebek/ rękawów).

Opisana poniżej procedura nie stanowi kompletnej instrukcji sterylizacji, zawsze zapoznaj się z instrukcją urządzenia z którego korzystasz.

Procedura sterylizacji

 

Krok 1: Pakowanie narzędzi

Suche narzędzia, które wcześniej zostały poprawnie zdezynfekowane, należy zapakować w torebki lub rękaw do sterylizacji. Ta czynność pozwala zachować sterylność narzędzi aż do momentu otwarcia pakietu.

Krok 2: Wkładanie narzędzi

Zapakowane narzędzie układamy na tackach autoklawu w taki sposób, aby para wodna miała swobodny dostęp do każdego z nich.

Krok 3: Wybór programu autoklawu

Ustaw temperaturę 134°C

Ustaw czas sterylizacji na 5 minut

Ustaw czas schnięcia na 10 minut

Krok 4: Uruchomienie autoklawu

Uruchom autoklaw i rozpocznij sterylizację.

Krok 5: Wyjęcie narzędzi

Po zakończeniu pracy sterylizatora i odpowiednim schłodzeniu narzędzi wyjmij je ze sterylizatora.

Niedozwolone metody sterylizacji:

 • szybka sterylizacja
 • gorącym powietrzem
 • radiacyjna
 • formaldechydem
 • tlenkiem etylenu
 • plazmowa

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Nożyczki do skórek brązowa perła BWArdzo ostre!”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *